การพัฒนาอย่างยั่งยืน 10/11

เส้นทางที่เรายึดมั่น

ที่หลุยส์ วิตตอง เราเชื่อว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนคือการเดินทางที่ใช้ปณิธานอันยาวไกลและความนอบน้อม ที่ผลักดันให้เราให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราประสบความสำเร็จแล้วเท่าๆ กับภารกิจที่ต้องดำเนินการให้สำเร็จต่อไป เส้นทางที่เราเดินอยู่นี้ชวนให้เราตั้งคำถามถึงสิ่งต่างๆที่เรากำลังทำ และวิธีการทำสิ่งเหล่านั้นอยู่เสมอเพื่อการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอสำหรับย่างก้าวต่อไปที่ไกลยิ่งขึ้น ซึ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกคน ตั้งแต่ปี 1854
การดำเนินงานที่สำคัญของเรา

1992 แผนก LVMH Environmental

เรียนรู้เพิ่มเติม

แผนก LVMH Environmental

LVMH จัดตั้งแผนก LVMH Environmental เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสอดรับกับการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (Rio Earth Summit 1992)

2001 กฏบัตรสิ่งแวดล้อม LVMH

เรียนรู้เพิ่มเติม

กฏบัตรสิ่งแวดล้อม LVMH

Bernard Arnault ตอบรับนโยบายของกลุ่มบริษัทด้วยการลงนามในกฎบัตรสิ่งแวดล้อม LVMH ในนามของพนักงานทุกคน ซึ่งในปีเดียวกันนั้น LVMH ยังเผยแพร่รายงานด้านสิ่งแวดล้อมฉบับแรกในกลุ่มธุรกิจ

2003 ลงนามในกรอบความร่วมมือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact)

เรียนรู้เพิ่มเติม

ลงนามในกรอบความร่วมมือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact)

LVMH ได้ลงนามในกรอบความร่วมมือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทน้อยใหญ่ให้ความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงานและการต่อต้านการทุจริต

2004 “Bilan Carbone©”ครั้งแรก

เรียนรู้เพิ่มเติม

“Bilan Carbone©”ครั้งแรก

ถือเป็นครั้งแรกที่หลุยส์ วิตตองกำหนดให้มีการคำนวณปริมาณก๊าซคาร์บอนโดยใช้โมเดล Bilan Carbone© ซึ่งเป็นรูปแบบในการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

2005 ศูนย์ Louis Vuitton Environment และงาน Expo 2005 ณ เมือง Aichi

เรียนรู้เพิ่มเติม

ศูนย์ Louis Vuitton Environment และงาน Expo 2005 ณ เมือง Aichi

ธุรกิจของเราแสดงจุดยืนในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดตั้งศูนย์ Louis Vuitton Environment และเข้าร่วมงาน Expo 2005 เมือง Aichi ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

2006 LVMH กับกฎบัตรธุรกิจเพื่อโอกาสที่เท่าเทียมทางการศึกษา

เรียนรู้เพิ่มเติม

LVMH กับกฎบัตรธุรกิจเพื่อโอกาสที่เท่าเทียมทางการศึกษา

LVMH ลงนามในกฎบัตรธุรกิจเพื่อโอกาสที่เท่าเทียมทางการศึกษา

2007 แผนกกิจการเพื่อสังคมหลุยส์ วิตตอง

เรียนรู้เพิ่มเติม

แผนกกิจการเพื่อสังคมหลุยส์ วิตตอง

บริษัทได้จัดตั้งแผนกกิจการเพื่อสังคมหลุยส์ วิตตอง เพื่อดำเนินนโยบายที่รับผิดชอบต่อสังคม

2007 EllesVMH และกฎบัตรความหลากหลาย LVMH

เรียนรู้เพิ่มเติม

EllesVMH และกฎบัตรความหลากหลาย LVMH

LVMH ยึดมั่นในการสนับสนุนการพัฒนาพนักงานผู้หญิงในทุกตำแหน่งของบริษัท โดยเปิดตัวโครงการ EllesVMH ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักการตามกฎบัตรความหลากหลาย LVMH ที่ได้มีการลงนามในปีเดียวกัน

2008 จรรยาบรรณสำหรับผู้ผลิต LVMH

เรียนรู้เพิ่มเติม

จรรยาบรรณสำหรับผู้ผลิต LVMH

LVMH ประกาศจรรยาบรรณสำหรับผู้ผลิต เพื่อปฏิบัติตามหลักการของกฎบัตรสิ่งแวดล้อม LVMH

2009 CEDRE

เรียนรู้เพิ่มเติม

CEDRE

LVMH จัดตั้งกิจการร่วมค้า CEDRE เพื่อรับคืนและหมุนเวียนสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากการผลิตและการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2009 กฎบัตร LVMH เพื่อการจ้างงานพนักงานทุพพลภาพ

เรียนรู้เพิ่มเติม

กฎบัตร LVMH เพื่อการจ้างงานพนักงานทุพพลภาพ

LVMH ลงนามในกฎบัตรการจ้างงานพนักงานทุพพลภาพ

2012 LIFE2020

เรียนรู้เพิ่มเติม

LIFE2020

LVMH ยกระดับการดำเนินธุรกิจเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการเปิดตัวกิจกรรม LIFE 2020

2013 การลงนามในองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเสริมพลังทางสังคมของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ

เรียนรู้เพิ่มเติม

การลงนามในองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเสริมพลังทางสังคมของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ

บริษัทของเรายึดมั่นในการให้ความเสมอภาคระหว่างเพศและการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทั่วโลกด้วยการลงนามในกฎบัตรว่าด้วยเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศ และเสริมพลังทางสังคมของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ

2014 LVMH Institut des Métiers d’Excellence

เรียนรู้เพิ่มเติม

LVMH Institut des Métiers d’Excellence

LVMH Institut des Métiers d’Excellence คือโปรแกรมการอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะ หัตถกรรม และการปฏิบัติตนให้เหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่

2015 กองทุน LVMH Internal Carbon

เรียนรู้เพิ่มเติม

กองทุน LVMH Internal Carbon

นับตั้งแต่การจัดตั้งกองทุน หลุยส์ วิตตองได้ดำเนินการสนับสนุนทางการเงินผ่านกองทุนนี้ในการจัดกิจกรรมมาแล้วทั้งหมด 65 กิจกรรรม ซึ่งนับได้ว่าเป็นแนวคิดทางการเงินเพื่อส่งเสริมกิจกรรมรณรงค์นโยบายลดภาวะโลกร้อน

2017 กิจกรรม We Care for Models

เรียนรู้เพิ่มเติม

กิจกรรม We Care for Models

LVMH ร่วมมือกับกลุ่ม Kering และองค์กรในอุตสาหกรรมแฟชั่น จัดตั้งกฎบัตรเพื่อเรียกร้องสภาพการทำงานที่เหมาะสมและความเป็นอยู่ของนายแบบและนางแบบ

2018 แผนกการพัฒนาที่ยั่งยืน

เรียนรู้เพิ่มเติม

แผนกการพัฒนาที่ยั่งยืน

หลุยส์ วิตตองได้จัดตั้งแผนกการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเป็นหน่วยงานภายในสำหรับประสานงานกับแผนกอื่น ๆ ภายในบริษัทเพื่อให้สอดรับกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

2019 กฎบัตรสิทธิเพื่อคุ้มครองสัตว์ของ LVMH

เรียนรู้เพิ่มเติม

กฎบัตรสิทธิเพื่อคุ้มครองสัตว์ของ LVMH

กฎบัตรนี้กำหนดให้ผู้ผลิตขนสัตว์และหนังสัตว์ ตระหนักรู้ถึงวัตถุประสงค์ในการผลิตทั้งระยะสั้น และระยะยาว อันประกอบด้วยหัวใจสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ การตรวจสอบย้อนหลัง สภาวะการเจริญพันธุ์ของสัตว์ และการการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ

2019 การลงนามในความร่วมมือ "Man and the Biosphere" ระหว่าง LVMH และ UNESCO

เรียนรู้เพิ่มเติม

การลงนามในความร่วมมือ "Man and the Biosphere" ระหว่าง LVMH และ UNESCO

LVMH แสดงเจตนารมณ์ในการให้ความร่วมมือในการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพในเวทีโลกและเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญจาก UNESCO เข้ามามีส่วมร่วมในการกระบวนการจัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ บริษัทได้ลงนามความร่วมมือใน "Man and the Biosphere" อันเป็นนโยบายของ UNESCO

2019 การลงนามในองค์การว่าด้วยการต่อสู้กับการเลือกปฏิบัติกับกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ LGBTQIA+ แห่งสหประชาชาติ

เรียนรู้เพิ่มเติม

การลงนามในองค์การว่าด้วยการต่อสู้กับการเลือกปฏิบัติกับกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ LGBTQIA+ แห่งสหประชาชาติ

LVMH ได้ลงนามในปฏิญญาดังกล่าวเพื่อต่อสู้กับการเลือกปฏิบัติกับกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ LGBTQIA+ และแสดงออกถึงจุดยืนในการเคารพความแตกต่างและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

2020 Our Committed Journey

เรียนรู้เพิ่มเติม

Our Committed Journey

หลุยส์ วิตตองเผยแพร่นโยบายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนระหว่างปี 2020-2025 ภายใต้วัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ อันได้แก่ การปกป้องทรัพยากรทางธรรมชาติและการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม Our Committed Journey ให้ความสำคัญกับการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและภาวะโลกร้อนผ่านการดำเนินกิจกรรมที่สร้างสรรค์ กิจกรรมที่ส่งเสริมความหลากหลาย และกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วมร่วม

2020 คอลเลคชั่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เรียนรู้เพิ่มเติม

คอลเลคชั่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

หลุยส์ วิตตอง ผสานวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านงานดีไซน์มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำวัตถุดิบที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ ใช้ใหม่ และมีขั้นตอนการผลิตมาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนสำหรับคอลเลคชั่นใหม่ ๆ

2020 Global Business และ Disability Network

เรียนรู้เพิ่มเติม

Global Business และ Disability Network

LVMH เข้าร่วมภาคี International Labour Organization (ILO) Global Business & Disability network

2021 PAQTE และโอกาสที่มอบให้

เรียนรู้เพิ่มเติม

PAQTE และโอกาสที่มอบให้

บริษัทได้สานต่ออุดมการณ์ที่ยึดมั่นไปจนถึงการมอบโอกาสการจ้างงานให้กับกลุ่มคนในพื้นที่ทุรกันดารทั่วประเทศฝรั่งเศสผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม Pacte Avec les Quartiers pour Toutes les Entreprises (PAQTE)

2021 LIFE 360

เรียนรู้เพิ่มเติม

LIFE 360

สืบเนื่องจากโครงการ LIFE 2020 ที่กำหนดการสิ้นสุดโครงการไว้ในปี 2023, 2026 และ 2030 LVMH ได้จัดตั้งกิจกรรม LIFE 360 ขึ้น โดยกำหนดให้อยู่ภายใต้ 4 แกนหลักที่สำคัญ อันได้แก่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ภาวะโลกร้อย การหมุนเวียนสร้างสรรค์ และการตรวจสอบย้อนหลังได้ ทั้งนี้ LIFE 360 ได้รับการกำหนดเป้าหมายอย่างละเอียดภายใต้แผนแม่บทของบริษัทที่เรียกว่า Our Committed Journey

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ LIFE (LVMH Innitiatives For the Environment) เราได้จัดทำกิจกรรมเกี่ยวกับการคุ้มครองความหลากหลายทางชีววิทยาทั่วโลกที่นำพาเรามุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นของวงการลักชัวรี่

การสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม

สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่ร่วมงานกับเราคือคนที่เราให้ความสำคัญในทุกสิ่งที่เราทำและร่วมผลักดันให้เราก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและสืบทอดเอกลักษณ์ความประณีตร่วมกัน

รายงานความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมของเครือ LVMH ประจำปี 2020