พันธมิตรระหว่าง Louis Vuitton กับองค์การ Unicef:
การคุ้มครองเด็กด้อยโอกาส